UAM – Self Study

UAM Self Study – सक्रिय जनगणित स्वअभ्यास

Mathematics can be learnt by doing, thinking and understanding. The videos and worksheets in this section will help teachers and students for the same.

स्वतः कृती आणि विचार करत गणित समजून घेता येतं. स्वतःचं स्वतः शिकता येतं. येथील विडिओ आणि वर्कशीट विद्यार्थी आणि शिक्षकांना त्या कामात मदत करतील.

मराठी

English

व्हिडिओ

वर्कशीट

Video

Worksheet

जनगणित १ – रेषा, रेषाखंड, कोन

 

Janaganit 1 – Line, line segments and triangle properties

 

जनगणित २ – त्रिकोणाचे औणि चौकोनाचे प्रकार

 

Janaganit 2 – Triangles and Quadrilaterals 

 

जनगणित ३ – आलेख, चौकोन व पायथॅगोरसचा सिद्धांत

 

Janaganit 3 – Graph and Pythagoras theorem

 

जनगणित ४ – बीजगणिताची ओळख

 

Janaganit 4 – Variables and algebraic expressions

 

जनगणित ५ – बीजगणित : सूत्रांशी मैत्री भाग १

 

Janaganit 5 – Friendship with formulas

 

जनगणित ६ – बीजगणित : सूत्रांशी मैत्री भाग २

 

Janaganit 6 – Working with formulas

 

जनगणित ७ बीजगणित : अंकांकडून चिन्हांकडे

 

Janaganit 7 – From numbers to Symbols

 

जनगणित ८ – ऋण संख्यांची ओळख आणि बेरीज 

ऋण संख्यांची वर्कशीटस्

Janaganit 8 – Introduction to negative numbers

Worksheets on negative numbers

जनगणित ९ – ऋण संख्यांची वजाबाकी

Janaganit 9 – Addition Subtraction of negative numbers

Janaganit 10 – Multiplication of Signed Integers 

जनगणित १० – अपूर्णांकांची ओळख

अपूर्णांक भाग १- अर्थ व सममूल्य अपूर्णांक – वर्कशीटस्

 

Janaganit 11 – Fractions part 1- making a kit –

Fractions introduction 1- meaning and equivalent fractions 

जनगणित ११ – अपूर्णांक भाग २

Janaganit 12 – Introduction to Fractions

जनगणित १२ – अपूर्णांक भाग ३

Janaganit 13 – Fractions part 3

जनगणित १३ – अपूर्णांक भाग ४ – सममूल्य अपूर्णांक व  आणि गुणोत्तर

वर्कशीट सममूल्य  अपूर्णांक आणि गुणोत्तरे

Janaganit 13.2 – Fractions part 3

जनगणित १४ – अपूर्णांक भाग ५ – अपूर्णांकांची बेरीज   

 

Janaganit 14 – Equivalent fraction and ratios

Worksheets-Equivalent fractions and ratios 

जनगणित १५ – अपूर्णांक भाग ६ – अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी 

 

Janaganit 15 – Fraction as a ratio 

 

जनगणित १६ – अपूर्णांक भाग ७ – बेरीज वजाबाकी : अंक भाषेत सराव 

 

Janaganit 16 – Fraction and Ratios : Play the four slate game 

 

जनगणित १७ – अपूर्णांक भाग ८ – अपूर्णांकांचा गुणाकार

वर्कशीटस – अपूर्णांकांचा गुणाकार 

Janaganit 17 – Like fractions : Making and placing, Long and short form.

 

जनगणित १८ – अपूर्णांक भाग ९ : भागाकार – भाग १

  Janaganit 18 – Equal ratios, Equivalent fractions, and adding fractions.  

जनगणित १९ – अपूर्णांक भाग १० : भागाकार – भाग २

वर्कशीट अपूर्णांकांचा भागाकार Janaganit 19 : Revision of Equivalent fractions as equal ratios.  

जनगणित २० : गुणोत्तर – भाग १  

  Janaganit 20 : The languages of Fractions.  

जनगणित २१ : गुणोत्तर – भाग २ 

  Janaganit 21 : Multiplying Fractions (Part- I) Worksheet – Fraction Multiplication

जनगणित २२ : गुणोत्तर – भाग ३ 

  Janagait 22 : Fraction Multiplication (Part II)  

जनगणित २३ : गुणोत्तर आणि टक्केवारी 

  Janaganit 23 : Multiplication of fractions though length and areas.   

जनगणित २४ : अपूर्णांक आणि बीजगणित

  Janaganit 24 : Division of Fractions  

जनगणित २५ : अवयव पाडणे 

  Janaganit 25 : Working with Numerical Fractions – Cancellation  

जनगणित २६ : अवयव आणि विस्तार 

  Janaganit 26 : Factors and Factorization of Integers.   
जनगणित २७ : अवयव – संख्यांचे आणि बैजिकराशींचे    Janaganit 27 : Factors and Factorization of Integers – Part 2  

जनगणित २८ : बैजिकराशींची बेरीज आणि वजाबाकी

  Janaganit 28 : Decimals made easy. Decimal is not a new subject   

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20